هر فردی که به واسطه خلاقیت و آفرینش پیش میرود،

راهی را برای هزاران نفر دیگر باز میکند ،

و از خود رد پا بجای میگذارد ،

و به آنها انگیزه میدهد که به همان طریق رفتار کنند